Share

หลังจากที่มีการประชุมเรื่องการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งมีการประกาศการใช้ชื่อ TESF อย่างเป็นทางการ และส่วนสำคัญที่สุด นั่นคือมีการก่อตั้งชมรมอีสปอร์ตของเกมต่างๆ

หลังจากนั้นก็มีการการประชุมย่อยของสมาคม กับชมรมต่างๆ เป็นระยะ ในการกำหนดทิศทางว่า สมาคมและชมรมว่าจะมีเป้าหมายไปในเชิงใด ซึ่งหลังจากนั้นมีการนัดประชุมสมาคมต่างๆ ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการสัมมนา โดยสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนานี้ด้วย ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้มีเป้าหมาย และรูปแบบการจัดการของสมาคมต่างๆ ไว้ชัดเจน และมีความต้องการให้สมาคมต่างๆ ปฏิบัติตามแนวทางของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจะแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยระดับดีที่สุดคือ 5 และเป้าหมายของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยคือ ต้องสำเร็จในระดับ 5 ทุกเป้าหมาย

นั่นคือที่มาของการจัดสัมนาของสมาคม ให้กับสมาชิกชมรม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้พันธกิจร่วมกันกับชมรมต่างๆ ขอบเขตการทำงาน สิทธิประโยชน์ อธิบายวัตถุประสงค์ ประกาศนโยบายความร่วมมือของชมรมต่างๆ และผู้ประกอบการ

โดยเนื้อหาขอการประชุม จะแยกย่อยของนโยบายของ กกท. คือ

ยุทธศาสตร์การกีฬา

โครงสร้าง
– บริหารองค์กร
– นักกีฬา
– บุคคลากร
– การจัดกรแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– เป้าหมาย
– วัตถุประสงค์
– ประเด็นยุทธศาสตร์
– เป้าหมายการบริหาร
– ผลผลิต
– กลยุทธ

วิทยาศาสตร์
– กายวิภาค
– สรีระ
– ชีวกล
– ทักษะ
– โภชนาการ
– จิตวิทยา
– เวชศาสตร์
– เทคโนโลยี

บทบาทสมาคม
– เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
– วางแนวทางที่เป็นกลาง
– จัดตั้งกองทุน และบริหารกองทุน
– เจรจา ทำความร่วมมือโดยตรงในทุกเคลือข่าย
– จัดการแข่งขัน ก่อตั้งชมรมของสมาคม
– ทำทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องให้ลุล่วง
– ขยายขอบเขตการทำงานตามกำลัง

บทบาทของชมรม
– รับนโยบาย
– ดำเนินกิจการ
– บริหารงบประมาณชมรมของตนเอง
– สร้างความแข็งแกร่งให้ชมรม
– ประเมินผลงานที่ทำจากนโยบาย
– เสนอแนวทางเพิ่มหรือปรับปรุง
– ก่อตั้งสมาคม

โครงสร้างกิจกรรม
– ชิงแชมป์ประเทศไทย
– คัดทีมชาติ
– ฝึกซ้อม และคัดเลือกตัวจริง
– ส่งแข่งนานาชาติ
….
– สร้างการแข่งขันระดับประเทศ (เพิ่มขึ้น)
– ระดับนานาชาติ (เพิ่มขึ้น)

ซึ้งเนื้อหาทั้งหมด ทางผู้ประกอบการ ผู้บริหารชมรมได้รับทราบ และมีการออกความเห็นพร้อมสนับสนุน และผลักดันวงการอีสปอร์ตไปควบคู่กับนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย

การใช้โลโกของ TESF
– การจัดงานทางการของสมาคม : ภารกิจสมาคม / คำขอของ กกท. และภาครัฐ
– การจัดงาน : ภารกิจของเอกชน *มีค่าใช้จ่าย
– เสื้อนักกีฬา : เข้าแข่งในรายการสมาคม / ทีมชาติทั้งตัวจริง ตัวสำรอง / ทีมของผู้บริหารชมรม แม้ไม่ติดทีมชาติ

เนื้อหาทั้งหมด

งานประชุมเพื่อรับรู้พันธกิจร่วมกันกับชมรมต่างๆ และขอบเขตการทำงาน

งานประชุมเพื่อรับรู้พันธกิจร่วมกันกับชมรมต่างๆ และขอบเขตการทำงาน #ยุทธศาสตร์การกีฬา #บทบาทของTESF #บทบาทชมรมกีฬาฯและชมรมอื่นๆ #ถามตอบข้อสงสัย

โพสต์โดย TESF เมื่อ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018

งานประชุมเพื่อรับรู้พันธกิจร่วมกันกับชมรมต่างๆ และขอบเขตการทำงาน

โพสต์โดย TESF เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018

โพสต์โดย TESF เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018

Share