คณะกรรมการ TESF

1. นายสันติ โหลทอง นายกสมาคม
2. นายกิติวุฒิ พิมพาหุ อุปนายก
3. นายปัณณ์วิชช์ ธนสุวรรณเกษม เลขาธิการ และฝ่ายต่างประเทศ
4. นายเกรียงศักดิ์ กาศกระโทก เหรัญญิก
5. นายที่รัก บุญปรีชา ปฏิคม
6. นายสักกพล  สวาคฆพรรณ นายทะเบียน
7. นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์
8. นายพจน์ พันธ์ศิริพจน์ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม
9. นายพีระพล ฉัตรอนันทเวช ฝ่ายส่งเสริมเกมมือถือ
10. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการ
11. ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว ฝ่ายวิชาการ
12. นายวิรัช อิงคุทานนท์ ฝ่ายด้านกฎหมาย
13. นายประสพโชค จันทรมงคล กรรมการ
14. นายธนา ทุมมานนท์ กรรมการ
15. นางศรีสุข อ้วนเจริญกุล ฝ่ายวิชาการ